kiểm tra thông tin tài khoản yahoo của bạn bè »

Kiểm tra tình trạng của 1 tài khoản Yahoo

admin April 9, 2011 0

Khi đăng nhập vào Yahoo! Messenger, người dùng có thể chọn chế độ Available để hiển thị tình trạng online của mình trên danh sách của bạn bè, hoặc chọn chế độ Invisible để

Read More »