Google apps »

Kết hợp tài khoản email khác với Google Apps trong Gmail

Kết hợp tài khoản email khác với Google Apps trong Gmail

admin November 3, 2011 0

Nếu bạn sử dụng nhiều địa chỉ hòm thư Gmail hoặc dịch vụ trực tuyến Google Apps thì tại sao lại không kết hợp chúng lại để tạo thành 1 tài khoản duy nhất,

Read More »