Cài đặt mail trong outlook express

admin Apr 28, 2011 0

Mở chương trình Outlook Express(OE)

 

Chọn Tool-—–>account

——–>Add——-> Mail

Display——->Next

Ghi rõ địa chỉ email ———–> Next

My incoming mail server chọn POP3
Khai báo Incoming &Outgoing như hình bên dưới
——>Next

Trong phần Account name khai báo địa chỉ email
Tiếp khai password ———>Next

———->Finish

Tiếp theo anh (chị) lick vào email vừa cài đặt ———> Chọn Properties

Chọn tab server ——–> Đánh chọn vào phần My server requies autherntication

Tiếp ta chọn tab Advanced ——> Đánh chọn vào 2 giao thức SSL đổi port Outgoing mail thành465——–> Chọn Apply ——–> OK

Bước cuối cùng ta chọn Send/rece

theo sgc

Đăng Bình Luận »