Tổng hợp 4 widget truyện cười

admin Mar 31, 2011 0

Với widget truyện cười trang blog hay web của bạn sẽ có được những mẩu chuyện cười ngắn vui nhất, thú vị nhất, hấp dẫn những vị khách của bạn.

Widget truyện cười – có thể dễ dàng nhúng vào web hay blog. Mỗi lần trang web load sẽ show 1 truyện cười ngẫu nhiên. LouLou giới thiệu 3 widget truyện cười mờ LouLou biết.

1. luudiachiweb.com
Trang này cung cấp 2 loại widget truyện cười và 2 cách nhúng khác nhau :

 • Truyện cười đa dạng
 • Demo :

  Code chèn vào web/blog :

  Mã nhúng sử dụng Iframe :

  <iframe frameborder="1" width="98%" src="http://www.luudiachiweb.com/truyencuoi.htm" height="200"></iframe>

  200 là chiều cao của Widget

  1 Là bề dày của khung bao quanh Widget truyện cười.

  Mã nhúng sử dụng Javascript :

  <div id="tcuoiluudiachiweb"></div><script type="text/javascript" src="http://luudiachiweb.com/tc"></script>

 • Chỉ truyện cười Vova
 • Demo :

  Code chèn vào web/blog (javascript)

  <div id="tcuoiluudiachiweb"></div><script type="text/javascript" src="http://luudiachiweb.com/vova/truyencuoi.js"></script>

  2. www.cuoititon.com
  Widget truyện cười từ Cười Tí tởn.
  Demo : Here

  Code chèn vào Web/blog :

  <iframe id="ifrHTMLFunny" name=ifrHTMLFunny frameborder="0" width="98%"></iframe>
  <script type="text/javascript">
  FHeaderColor = '#336666';
  FBodyColor = '#000000';
  FFontSize = '12px';
  function getRandomPosts(json) {
  var maxEntries = 1;
  var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
  var indexPosts = new Array();
  for (var i = 0; i < numPosts; i) {
  indexPosts[i] = i;
  }
  indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()});
  var entry = json.feed.entry[indexPosts[0]];
  var RandomFunny = document.getElementById('ifrHTMLFunny').contentWindow.document;
  RandomFunny.open();
  RandomFunny.write('<html><head></head><body><p class="header" style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana;color:' FHeaderColor ';font-size: ' FFontSize ';font-weight: bold;">' entry.title.$t '</p><div align="justify" style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana;color:' FBodyColor ';font-size: ' FFontSize ';font-weight: normal;">' entry.content.$t '</div><p><b>Power by <a href="http://www.cuoititon.com">www.cuoititon.com</a><b></p></body></html>');
  RandomFunny.close();
  }
  </script>
  <script src="http://www.cuoititon.com/feeds/posts/default/-/Truy%E1%BB%87n%20c%C6%B0%E1%BB%9Di/?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999" type="text/javascript">
  </script>

  Có thể thay đổi màu tiêu đề truyện (FHeaderColor), màu nội dung (FBodyColor) và cỡ chữ (FFontSize).

  3. www.thugian360.com
  Nhiều truyện cười kực hay ;;)
  Demo :

  Code chèn vào blog/web :

  <script src="http://wp.thugian360.com/truyen-cuoi/widget.js"></script>

  4. www.vietwebguide.com
  Widget truyện cười từ Vietwebguide. Hình như Anh Võ ko tiếp tục phát triển cái này nữa nên hơi ít truyện 😛

  Demo :

  Code chèn vào blog/web :

  <script type="text/javascript">
  <!--
  nucuoimax = 40;
  yemomax = 75;
  nucuoinum = Math.floor((nucuoimax 1)*Math.random())
  document.write("<script type=\"text/javascript\" src=\"http://vo1984.googlepages.com/nucuoi" nucuoinum ".avjs\"><\/script>");
  yemonum = Math.floor((yemomax 1)*Math.random())
  document.write("<p><img src=\"http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/" yemonum ".gif\"/>");
  yemonum2 = Math.floor((yemomax 1)*Math.random())
  document.write("<img src=\"http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/" yemonum2 ".gif\"/><\/p>");
  //-->
  </script>


  ThéGioiNet
  ^-^ CHúc vui với widget truyện cười 🙂

  Đăng Bình Luận »