Tạo thanh “Page Navigation” (phân trang) cho blogspot

admin Mar 30, 2011 1

Các bước thực hiện:
1. Đăng nhập blog
2. Vào chỉnh sửa Code HTML (không nhấp vào Mở rộng tiện ích)
3. Chèn đọan code CSS bên dưới trên dòng ]]></b:skin>

.showpageArea {padding: 0 2px;margin-bottom:10px;margin-top:10px;
}

.showpageArea a {border: 1px solid #505050;
color: #000000;font-weight:normal;
padding: 3px 6px !important;
padding: 1px 4px ;margin:0px 4px;
text-decoration: none;
}
.showpageArea a:hover {
font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;
}

.showpageNum a {border: 1px solid #505050;
color: #000000;font-weight:normal;
padding: 3px 6px !important;
padding: 1px 4px ;margin:0px 4px;
text-decoration: none;

}
.showpageNum a:hover {
font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;

}
.showpagePoint {font-size:11px;
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
font-weight: bold;
border: 1px solid #333;
color: #fff;
background-color: #000000;

}

.showpage a:hover {font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;

}
.showpageNum a:link,.showpage a:link {
font-size:11px;
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
text-decoration: none;
border: 1px solid #0066cc;
color: #0066cc;
background-color: #FFFFFF;}

.showpageNum a:hover {font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;
}

Các bạn có thể chỉnh sửa code CSS theo sở thích của mình, như màu chữ, màu nền…

4. Tìm đọan code sau

<b:section class=’main’ id=’main’ showaddelement=’yes’>
<b:widget id=’Blog1′ locked=’true’ title=’Blog Posts’ type=’Blog’/>
</b:section>

thêm đọan Javascript bên dưới ngay sau dòng </b:section>

<script type=”text/javascript”>

function showpageCount(json) {
var thisUrl = location.href;
var htmlMap = new Array();
var isFirstPage = thisUrl.substring(thisUrl.length-14,thisUrl.length)==”.blogspot.com/”;
var isLablePage = thisUrl.indexOf(“/search/label/”)!=-1;
var isPage = thisUrl.indexOf(“/search?updated”)!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf(“/search/label/”)+14,thisUrl.length) : “”;
thisLable = thisLable.indexOf(“?”)!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf(“?”)) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= ”;
var upPageHtml =”;
var downPageHtml =”;

var pageCount=5;
var displayPageNum=3;
var firstPageWord = ‘First’;
var endPageWord = ‘Last’;
var upPageWord =’Previous’;
var downPageWord =’Next’;

var labelHtml = ‘<span><a href=”/search/label/’+thisLable+’?&max-results=’+pageCount+'”>’;

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {
var timestamp = post.published.$t.substr(0,10);
var title = post.title.$t;
if(isLablePage){
if(title!=”){
if(post.category){
for(var c=0, post_category; post_category = post.category[c]; c++) {
if(encodeURIComponent(post_category.term)==thisLable){
if(itemCount==0 (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = ‘/search/label/’+thisLable+’?updated-max=’+timestamp+’T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results=’+pageCount;
}
}
}
}//end if(post.category){

itemCount++;
}

}else{
if(title!=”){
if(itemCount==0 (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

if(title!=”) postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = ‘/search?updated-max=’+timestamp+’T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results=’+pageCount;
}
}
itemCount++;
}
}

for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
if(isLablePage){
upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>’;
}else{
upPageHtml = ‘<span><a href=”/”>’+ upPageWord +'</a></span>’;
}
}else{
upPageHtml = ‘<span ><a href=”‘+htmlMap[p]+'”>’+ upPageWord +'</a></span>’;
}

fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
html += ‘&nbsp;<span ><u>’+thisNum+'</u></span>’;
}else{
if(p==0){
if(isLablePage){
html = labelHtml+’1</a></span>’;
}else{
html += ‘<span ><a href=”/”>1</a></span>’;
}
}else{
html += ‘<span><a href=”‘+htmlMap[p]+'”>’+ (p+1) +’ </a></span>’;
}
}

if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = ‘<span > <a href=”‘+htmlMap[p]+'”>’+ downPageWord +'</a></span>’;
eFlag++;
}
}//end if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
}//end for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){

if(thisNum>1){
if(!isLablePage){
html = ‘<span><a href=”/”>’+ firstPageWord +’ </a></span>’+upPageHtml+’ ‘+html +’ ‘;
}else{
html = ”+labelHtml + firstPageWord +’ </a></span>’+upPageHtml+’ ‘+html +’ ‘;
}
}

html = ‘<div ><span style=”padding: 2px 4px 2px 4px;margin: 2px 2px 2px 2px;border: 1px solid #333; background-” >Page ‘+thisNum+’ of ‘+(postNum-1)+’: </span>’+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;
html += ‘<span><a href=”‘+htmlMap[htmlMap.length-1]+'”> ‘+endPageWord+'</a></span>’;
}

if(postNum==1) postNum++;
html += ‘</div>’;

if(isPage isFirstPage isLablePage){
var pageArea = document.getElementsByName(“pageArea”);
var blogPager = document.getElementById(“blog-pager”);

if(postNum <= 2){
html =”;
}

for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&&pageArea.length>0){
html =”;
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}
}

}
</script>

<script src=”/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999″ type=”text/javascript”></script>

Chú ý 1 số đọan code sau:
var pageCount = 5;

Số 5 trong đọan code là để hiển thị số lượng các bài viết trong 1 trang. Thay đổi nó tùy theo bạn, có thể 2 hoặc 3…

var displayPageNum = 3;
Code này để hiển thị số lượng trang web được liệt kê trên thanh “page navigation“.

Tham khảo và dịch từ internet

One Comment »

  1. cheapest car insurance Apr 9, 2011 at 4:40 pm - Reply

    I promise, if you have not compared your car insurance rates in the last 2 years…you are paying more than you should! I have written tons of newsletter articles on the subject of car insurance and why rates can actually go down over time….except YOUR current premium stays the same. Shop around and see for yourself.

Đăng Bình Luận »